Hoe werken wij samen?

Algemene voorwaarden Lead Your Future

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Lead Your Future: Lead your future, gevestigd te onder KvK nummer. Het netwerkplatform waar organisaties en jonge vrouwelijke talenten samen komen om zowel via het online portaal als middels georganiseerde bijeenkomsten kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

- Dienst: de dienstverlening van Lead Your Future, bestaande uit het online portaal, de organisatie van bijeenkomsten en Lead Your Future diensten/workshops.

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lead Your Future en haar deelnemer op grond waarvan Lead Your Future haar dienst aan de deelnemer ter beschikking stelt;

- Website: de website https://leadyourfuture.nl

- Deelnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel die gebruik maakt van de diensten van Lead Your Future.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de dienst van Lead Your Future.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt de deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lead Your Future aan de deelnemer aangeven op welke wijze de deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Lead Your Future zijn gepubliceerd, zodat de deelnemer deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De verzending van een inschrijving door de deelnemer voor de dienst van Lead Your Future heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

6. Lead Your Future behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3. Dienstverlening

1. Lead Your Future beheert een online portaal en organiseert bijeenkomsten voor haar deelnemers, om partijen met elkaar in contact te brengen ten behoeve van kennisdeling, netwerken en samenwerking. Lead Your Future heeft bij al haar diensten een faciliterende rol: Lead Your Future is de partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de deelnemer en een andere partij (bijvoorbeeld een andere deelnemer) door gebruikmaking van de dienst van Lead Your Future. Dientengevolge kan Lead Your Future op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de deelnemer en een andere partij afspeelt.

2. Lead Your Future besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar platform.

Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Lead Your Future geen enkele verantwoordelijkheid. De deelnemer en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen verstrekte informatie en bijdragen.

3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Lead Your Future gerechtigd het online portaal en/of de website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van het portaal/de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer het portaal/de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Lead Your Future.

 

Artikel 4. Gebruik dienst

1. Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de deelnemer dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en bedrijfsgegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Lead Your Future verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De deelnemer zal er ook zorg voor dragen dat de informatie in het gebruikersprofiel overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

2. Door deelname aan/inschrijving tot deelname aan Lead Your Future verklaart de deelnemer hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.

3. De (persoons-)gegevens die door middel van het portaal/de website door de deelnemer worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.

4. Lead Your Future behoudt zich het recht voor om bijdragen van de deelnemer in te korten of te wijzigen. Daarnaast is Lead Your Future bevoegd bijdragen te weigeren en/of te verwijderen indien de bijdrage in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aansluit op het doel van Lead Your Future, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer.

5. Lead Your Future registreert persoonsgegevens. De manier waarop persoonsgegevens geregistreerd worden staat beschreven in de privacy policy van Lead Your Future. Deze privacy policy is vindbaar op de website van Lead Your Future.

 

Artikel 5. Abonnement, opzegging en betaling

1. Het abonnement wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar. Tenzij één der partijen het abonnement uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt, wordt het abonnement na afloop van de periode telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.

2. Partijen hebben het recht het abonnement zonder schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement raakt, surseance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

3. Voorafgaand aan het abonnementsjaar ontvangt de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

4. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de deelnemer. In ieder geval is de deelnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Lead Your Future schort al haar verplichtingen op tot het moment waarop de deelnemer al zijn/haar verplichtingen jegens Lead Your Future voldaan heeft.

 

Artikel 6. Gedragsregels

1. De deelnemer garandeert:

- dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste bijdragen niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, danwel niet onrechtmatig is;

- dat hij zijn deelnemerschap niet zal gebruiken om personen onheus te bejegenen dan wel lastig te vallen;

- dat hij de belangen en de goede naam van Lead Your Future niet zal schaden. De deelnemer verklaart geen misbruik te zullen maken van de dienst van Lead Your Future.

- te handelen volgens de afspraken gesteld in de kernwaarden van Lead Your Future, te noemen:

●      De privacy van de jonge vrouwelijke talenten wordt te allen tijde door iedereen gerespecteerd

●      Alles wat we doen is gericht om de ambities en ontwikkeling van jong vrouwelijk talent te ondersteunen en is gestoeld op de vertrekpunten van lead Your Future

●      We zullen duurzaam (ver)binden en boeien waarbij we samen een win-win creëren voor alle partijen!

●      Lead Your Future is onze partner in het organiseren van innovatieve en grensverleggende activiteiten voor jong vrouwelijk talent.

2. De deelnemer die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Lead Your Future uitgesloten worden van verder gebruik van het portaal/de website en de dienst. Een en ander onverlet de volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de deelnemer te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

3. Lead Your Future heeft het recht bepaalde ‘posts’ van het platform te verwijderen, zoals:

- posts die commerciële uitingen bevatten;

- posts die schadelijke codes bevatten (virussen);

- posts die niet respectvol zijn (bijvoorbeeld neerbuigend, discriminerend of intimiderend);

- posts die irrelevant zijn of met de beste wil op geen enkele wijze zijn te relateren aan ons platform;

- posts die ongepast zijn (door bijvoorbeeld schokkende of pornografische inhoud);

- posts van/door concurrenten;

- posts die het persoonsrecht schenden of op een andere manier het Nederlands recht schenden;

- posts die gevoelige informatie bevatten zoals persoonsgegevens, contactgegevens en financiële informatie;

- misleidende posts.

 

 

 

Artikel 7. Verwijzingen

Lead Your Future bevat verwijzingen naar websites van derden. Lead Your Future heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Lead Your Future, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Lead Your Future en/of haar licentiegevers.

2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (bijdragen en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de deelnemer of een gebruiker van de website zijn aangeleverd, blijven berusten bij de deelnemer of de gebruiker van de website.

3. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in een geplaatste bijdrage wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Lead Your Future staat hier buiten, speelt hierbij geen rol en is dus geen partij.

 

Artikel 9. Recht op ontbinding

1. De deelnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lead Your Future toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lead Your Future niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lead Your Future in verzuim is.

3. Lead Your Future heeft het recht de overeenkomst met de deelnemer te ontbinden, indien de deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Lead Your Future kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Lead Your Future is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. Lead Your Future kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Lead Your Future gebruikt maakt .

2. Overmacht geeft de deelnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Lead Your Future geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lead Your Future niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Lead Your Future of van derden daaronder begrepen.

 

Artikel 11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Lead Your Future gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van deelnemers en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Lead Your Future de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@leadyourfuture.nl.

2. Indien Lead Your Future op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12. Klachten

1. Indien de deelnemer een klacht heeft met betrekking tot Lead Your Future, de dienst of de website, dient de deelnemer deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@LeadYourFuture.nl.

2. Lead Your Future zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Lead Your Future al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de deelnemer te herstellen.

3. Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting en/of restitutie van gedane betalingen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Lead Your Future is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Lead Your Future. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kosten die de deelnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de schade vast te stellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

2. Lead Your Future is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

3. Lead Your Future kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de website door de deelnemer en/of derden.

4. Indien Lead Your Future aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Lead Your Future. Indien de verzekeraar van Lead Your Future niet zal overgaan tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de overeenkomst betrekking heeft.

5. De deelnemer vrijwaart Lead Your Future volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de community/website. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste bijdragen/informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Lead Your Future en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Alle geschillen die tussen Lead Your Future en een deelnemer mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

3. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet om een geschil in onderling overleg te beslechten.